ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

Man thinks 'cause he rules the earth he can do with it as he please

انسان فکر می­کند بر زمین حاکم است و می­تواند هر چه می­خواهد با آن بکند

And if things don't change soon, he will

و اگر اوضاع زود تغییر نکند، این کار را خواهد کرد

Oh, man has invented his doom

آه، انسان نابودی خود را اختراع کرده است

First step was touching the moon

گام اول، رفتن به ماه بود

***

Now, there's a woman on my block

اکنون زنی در کوی من است

She just sit there as the night grows still

آنجا می­نشیند، در آن هنگام که شب آرام می­شود

She say who gonna take away his license to kill?

می­پرسد چه کسی جواز کشتن را از دست انسان خواهد گرفت؟

***

Now, they take him and they teach him and they groom him for life

اکنون، انسان را می­برند و آموزشش می­دهند و برای زندگی آماده­ اش می­کنند

And they set him on a path where he's bound to get ill

و او را در راهی می­اندازند که بیمارش خواهد کرد

Then they bury him with stars

آنگاه او را با ستارگان دفن می­کنند

Sell his body like they do used cars

بدنش را چون ماشین­های اسقاط می­فروشند

***

Now, there's a woman on my block

اکنون زنی در کوی من است

She just sit there facing the hill

آنجا می­نشیند، رو به تپه

She say who gonna take away his license to kill?

می­پرسد چه کسی جواز کشتن را از دست انسان خواهد گرفت؟

***

Now, he's hell-bent for destruction, he's afraid and confused

اکنون او کمر به ویرانگری بسته است، می­ترسد و گیج است

And his brain has been mismanaged with great skill

و مغزش را با مهارت بسیار به هم ریخته ­اند

All he believes are his eyes

فقط چشمانش را باور دارد

And his eyes, they just tell him lies

و چشمانش، فقط به او دروغ می­گویند

***

But there's a woman on my block

اما زنی در کوی من است

Sitting there in a cold chill

آنجا می­نشیند، در سرما می­لرزد

She say who gonna take away his license to kill?

می­پرسد چه کسی جواز کشتن را از دست انسان خواهد گرفت؟

***

May be a noisemaker, spirit maker

ممکنه سر و صدا بپاکنی، جان ببخشی

Heartbreaker, backbreaker

دل بشکنی، کمر بشکنی

Leave no stone unturned

هیچ سنگی نماند که آن را برنگردانده باشی

May be an actor in a plot

ممکن است عامل یک توطئه باشی

That might be all that you got

شاید آن تنها چیزی است که می­توانی داشته باشی

Til your error you clearly learn

تا آنکه به روشنی بر اشتباهت آگاه شوی

***



ادامه مطلب


نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 27 تیر 1393

A woman’s heart is filled with passion

قلبِ یه زن سرشار است از عشق و شهوت

A woman’s heart is filled with lust

قلبِ یه زن سرشار است از شوق و اشتیاقِ زیاد

If you don’t believe that these things happen

اگر تو به این چیزا باور نداری

Could be the biggest mistake that a man can make

مرتکب بزرگترین اشتباهی شدی که یه مرد می­تونه بکنه

***

A woman’s night is filled with dreaming

شبِ یه زن سرشار است از رویا و خیال پردازی

Of the perfect man who may not be you

رویای مرد کاملی که ممکنه تو نباشی

If we don’t see what she’s been missing

اگر ما نبینیم چیزی رو که اون دلش براش تنگ شده

Could be the biggest mistake that a man can make

مرتکب بزرگترین اشتباهی شدیم که یه مرد می­تونه بکنه

***

(I)

She wants to get near to you

اون می­خواد در کنارت باشه

Don’t turn her away

اونو پس نزن

She wants to get through to you

اون می­خواد ترو به دست بیاره

She wants to say

اون می­خواد بگه

***

(II)

Give me your night

شبت رو به من بده

And I will show you my passion

و من عشق و شهوتم رو به تو نشون می­دم

Give me your lust

شوق و اشتیاقِ زیادت رو به من بده

And I will drink you dry

و من تو رو سیراب می­کنم

Give me your dreams

رویاهات رو به من بده

And I will show you a lover

و من یه عاشق رو به تو نشون می­دم

Give me your heart

قلبت رو به من بده

And I will hold you close

و من تو رو در کنار خودم حفظ می­کنم

And I will love you till the day I die

و تا آخرین روز عمرم عاشقت خواهم بود

***

A woman’s day is filled with longing

روز یه زن سرشار است از آرزو و اشتیاق زیاد

For a little romance and company

برای اندکی رابطه­ ی عاشقانه و همدمی و مصاحبت

If we don’t look or just don’t listen

اگر ما نبینیم یا حتی اون رو گوش نکنیم

Could be the biggest mistake that a man can make

مرتکب بزرگترین اشتباهی شدیم که یه مرد می­تونه بکنه

***

A woman’s heart is your forever

قلب یه زن همیشه برای توست

She will be true to the one in her life

اون با مرد زندگیش صادقه

If we don’t give her love and affection

اگر عشق و محبت اون رو نگیریم

Could be the biggest mistake that a man can make

مرتکب بزرگترین اشتباهی شدیم که یه مرد می­تونه بکنه

***

(I)

***

(II)

***

(II)

***





نوع مطلب : Chris de burgh، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 14 تیر 1393

A broken heart, a pillow filled with tears

یه قلب شکسته، یه بالشی پر از اشک

It was hot, babe, hot thru all the years

بسیار پرشور بود، عزیزم، پرشور در تمامی سال­ها

Everybody needs someone to hold

هر آدمی به کسی احتیاج داره، تا حمایتش کنه

Never thought that heaven can be cold

هرگز فکر نکردی که بهشت می­تونه سرد و بی­روح باشه

When you call me baby, I’ll be there

عزیزم، وقتی منو صدا کنی، من آنجا خواهم بود

A penny for your thoughts, oh to care

آه، مراقب باش، یه پشیزی برای اعتقاداتت قائل شو

***

(I)

Lonely tears in Chinatown

اشک­های تنهایی در محله­ ی چینی­ها

Are too danger, dangerous

خیلی خطرناکند، خطرناک

You can have his love for free

تو می­تونی عشق اون رو به آسونی بدست بیاری

Lonely tears in Chinatown

اشک­های تنهایی در محله­ ی چینی­ها

Are too danger, dangerous

خیلی خطرناکند، خطرناک

If you’re ready, go with me

اگر آماده ­ای، با من بیا

***

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

You can have the best for me

تو می­تونی بهترین­ها رو برای من داشته باشی

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Come on, take the rest of me

بیا، آرامش رو از من بگیر

***

Tonight did what

امشب اتفاقی افتاد که

It means to be so young

به مفهوم شور و حال جوانی­ست

When two hearts are beating just as one

وقتی که دو قلب مانند یه قلب می­تپند

Our love can’t go along, long way

عشق ما نمیتونه بره به دور دست­ها، راهی طولانی

There’s nothing left for me to say

حرف دیگه­ ای برای گفتن ندارم

Nobody makes me crazy, like you do

هیچ­کس مثل تو منو دیوونه نمی­کنه

Take the starts out of the sky for you

برای تو ستاره­ ها رو از آسمون می­چینم

***

(I)

***

(II)

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

You can have the best for free

تو می­تونی بهترین­ها رو به آسونی داشته باشی

His love is …

عشق او هست ...

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Too too too danger

خیلی خیلی خیلی خطرناک

Come on, take the rest of me

بیا، آرامش رو از من بگیر

***

(II)

*** 





نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 13 تیر 1393

I get wings to fly

بال­هایی به دست میارم برای پرواز
Oh, oh ... I'm alive ... Yeah

آه، آه ... زنده­ ام ... آره

***

When you call on me

وقتی به ملاقات من میای
When I hear you breathe

وقتی صدای نفس کشیدنت رو می­شنوم
I get wings to fly

بال­هایی به دست میارم برای پرواز
I feel that I'm alive

احساس می­کنم که زنده ­ام

***

When you look at me

وقتی به من نگاه می­کنی
I can touch the sky

می­تونم آسمون رو لمس کنم
I know that I'm alive

می­دونم که زنده­ ام

***

When you bless the day

وقتی بهم روز بخیر می­گی
I just drift away

ذهنم رها می­شه

All my worries die

تمام نگرانی­هام از بین می­ره
I'm glad that I'm alive

چقدر خوشحالم که زنده­ ام

***

You've set my heart on fire

تو قلبم رو در تب و تاب و اشتیاق گذاشتنی
Filled me with love

منو سرشار از عشق کردی

Made me a woman on clouds above

از من زنی در بالای ابرها ساختی

***

I couldn't get much higher

منو به بالاترین جای ممکن رسوندی
My spirit takes flight

روح و جانم به پرواز در اومده
'Cause I am alive

چونکه زنده ­ام

***

When you call on me(2)

وقتی به ملاقات من میای(2)
When I hear you breathe(2)

وقتی صدای نفس کشیدنت رو می­شنوم(2)
I get wings to fly

بال­هایی به دست میارم برای پرواز
I feel that I'm alive

احساس می­کنم که زنده­ ام

I am alive

زنده­ ام

***

When you reach for me(2)

وقتی به من می­رسی(2)
Raising spirits high

روح و جانم به پرواز در میاد و منو بالا می­بره
God knows that...

خدا می­دونه که...

***

That I'll be the one

تنها کسی خواهم بود که
Standing by through good and through trying times

چه در خوشی، چه در مشکلات ایستادگی می­کنم
And it's only begun

و اینو از همین الان شروع می­کنم

I can't wait for the rest of my life

من نمی­تونم برای آسایش و راحتی زندگیم منتظر بمونم

***



ادامه مطلب


نوع مطلب : Celine dion، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 7 تیر 1393

She was more like a beauty queen from a movie scene

اون بیشتر شبیه یه ملکه­ ی زیبایی توی یه فیلم بود
I said don't mind, but what do you mean I am the one

من گفتم مهم نیست، اما منظورت چیه از اینکه می­گی، من آدم منحربه فردیم
Who will dance on the floor in the round?

چه کسی حاضره که جلوی همه، تو سالن رقص برقصه؟
She said I am the one will dance on the floor in the round?

اون گفت من یه آدم منحربه فردم که حاضره جلوی همه، تو سالن رقص برقصه

***
She told me her name was billie jean, as she caused a scene

اون به من گفت اسمش «بیلی جین» هست، چون اون عامل یه صحنه ­ای بود
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one

همه­ ی سرها سمت اون برگشت به همراه چشم­هایی که آرزو می­کردن شخص مورد نظر اون باشن
Who will dance on the floor in the round?

چه کسی حاضره که جلوی همه، تو سالن رقص برقصه؟

***
People always told me be careful of what you do

مردم همیشه به من می­گفتن که حواسم باشه که چی کار می­کنم
And don't go around breaking young girls' hearts

و همینجوری دل دخترای جوون رو نشکونم
And mother always told me be careful of who you love

و مادرم همیشه بهم می­گفت مراقب باشم که عاشق کی می­شم

And be careful of what you do 'cause the lie becomes the truth

و حواسم باشه چی کار می­کنم چون دروغ به حقیقت تبدیل می­شه

***
Billie jean is not my lover

«بیلی جین» عاشق من نیست
She's just a girl who claims that I am the one

اون فقط یه دختره که ادعا می­کنه من یه آدم منحصر به فردم (من عشق واقعی­شم)
But the kid is not my son

ولی اون بچه، پسر من نیست
She says I am the one, but the kid is not my son

اون می­گه من یه آدم منحصر به فردم (من عشق واقعی­شم)، ولی اون بچه، پسر من نیست

***
For forty days and forty nights

برای چهل روز و چهل شب
The law was on her side

قانون از اون طرفداری می­کرد
But who can stand when she's in demand

ولی چه کسی می­تونه تحمل کنه وقتی اون به چیزی نیاز داره
Her schemes and plans

طرح­ها و برنامه­ هاش رو
'Cause we danced on the floor in the round

چون ما جلوی همه، تو سالن رقص با هم رقصیدیم

So take my strong advice, just remember to always think twice

پس این هشدار من رو گوش کن، فقط یادت باشه که همیشه قبل از انجام هر کاری فکر و تأمل کن
Do think twice

قبل از انجام هر کاری فکر و تأمل کن

***
She told my baby we'd danced 'til three

اون به من گفت عزیزم، ما تا ساعت سه می­رقصیم
Then she looked at me

بعدش اون به من نگاه کرد
Then she showed a photo my baby cried

بعدش اون یه عکس از پسرم نشون داد که گریه می­کرد
His eyes were like mine

چشمای اون بچه شبیه چشمای من بود
'Cause we danced on the floor in the round, baby

چون ما جلوی همه، تو سالن رقص با هم رقصیدیم، عزیزم

***



ادامه مطلب


نوع مطلب : Michael jackson، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 3 تیر 1393


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic