ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

Another day has gone

یک روز دیگه گذشت
I'm still all alone

هنوز تنهام
How could this be?

چطور چنین چیزی ممکنه؟
You're not here with me

تو اینجا با من نیستی
You never said goodbye

هرگز خداحافظی نکردی
Someone tell me why

یکی به من بگه چرا
Did you have to go?

آیا باید می­رفتی؟
And leave my world so cold

و دنیای منو با رفتنت اینقدر سرد می­کردی
***
Everyday I sit and ask myself

هر روز می­شینم و از خودم می­پرسم
How did love slip away?

چطور عشق از دستم رفت؟
Something whispers in my ear and says

چیزی در گوشم زمزمه می­کنه و می­گه

***
You are not alone

تو تنها نیستی
I am here with you

چون من اینجا با توام
Though you're far away

گرچه تو از من دوری
I am here to stay

من اینجام تا بمونم
***
You are not alone

تو تنها نیستی
I am here with you

چون من اینجا با توام
Though we're far apart

گرچه از هم جدا هستیم
You're always in my heart

تو همیشه در قلب منی
You are not alone

تو تنها نیستی
*
**
'Lone, 'lone

تنهای، تنها
Why, 'lone

چرا، تنها
***
Just the other night

یکی از شب­های گذشته

I thought I heard you cry

فکر کردم که صدای گریه­ ات را شنیدم
Asking me to come

از من می­خواستی تا بیام
And hold you in my arms

و در آغوشم بگیرمت
I can hear your prayers

می­تونم دعاها و نیایش­های تو رو بشنوم
Your burdens I will bear

بار مسئولیت تو رو به دوش می­کشم
But first I need your hand

ولی در ابتدا به دستت نیاز دارم
Then forever can begin

پس همیشه می­تونه شروع بشه
***

Everyday I sit and ask myself

هر روز می­شینم و از خودم می­پرسم
How did love slip away
?

چطور عشق از دستم رفت؟
Something whispers in my ear and says

چیزی در گوشم زمزمه می­کنه و می­گه

***
You are not alone

تو تنها نیستی
I am here with you

چون من اینجا با توام
Though you're far away

گرچه تو از من دوری
I am here to stay

من اینجام تا بمونم
***
You are not alone

تو تنها نیستی
I am here with you

چون من اینجا با توام
Though we're far apart

گرچه از هم جدا هستیم
You're always in my heart

تو همیشه در قلب منی
You are not alone

تو تنها نیستی

***


ادامه مطلب


نوع مطلب : Michael jackson، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 31 فروردین 1393

Ride with the devil, hide with the Lord

سوار بر شیطان، دور و پنهان از خدا
I got no pistol, ain't got no sword

من هفت تیر نداشتم، شمشیر هم نداشتم
I got no army, ain't got no land

من ارتش نداشتم، سرزمینی هم نداشتم
Ain't got nothing but the stone that's in my hand

هیچ چیز نداشتم، به جز سنگی در دستم

***
Stone in my hand, stone in my hand

سنگی در دستم، سنگی در دستم

Ain't got nothing but the stone that's in my hand

هیچ چیز نداشتم، به جز سنگی در دستم

***
You say you want a revolution, well, get on board

گفتی که یه انقلاب می­خوای، خوب، بر عرشه­ ی این کشتی سوار شو
We'll start a new crusade, we'll start a Holy war

ما می­خواییم یه جهاد رو شروع کنیم، یه جنگ مقدس رو
Don't need no orders, don't need no plan

به هیچ دستوری نیاز نداریم، به هیچ نقشه­ ای نیاز نداریم
I don't need nothing but the stone that's in my hand

به هیچ چیز نیاز ندارم به جز سنگی در دستم

***
Stone in my hand, stone in my hand

سنگی در دستم، سنگی در دستم

I don't need nothing but the stone that's in my hand

به هیچ چیز نیاز ندارم به جز سنگی در دستم

Stone in my hand, stone in my hand

سنگی در دستم، سنگی در دستم

I don't need nothing but the stone that's in my hand

به هیچ چیز نیاز ندارم به جز سنگی در دستم

***
You build your fighter jets, you drop your bombs

جت­های جنگندت رو می­سازی، بمب­هات رو می­ندازی

You kill our fathers, you kill our moms

پدران و مادران ما رو می­کشی

Kill our brothers and our sisters, and our uncles and our aunts

برادرها و خواهرها و عمو(دایی) و عمه(خاله) ما رو می­کشی

Still I'm fighting with the stone that's in my hand

هنوز با شما می­جنگم با سنگی که در دستم هست

***
Stone in my hand, stone in my hand

سنگی در دستم، سنگی در دستم

Still I'm fighting with the stone that's in my hand

هنوز می­جنگم با سنگی در دستم

Stone in my hand, stone in my hand

سنگی در دستم، سنگی در دستم

All the love that's in my heart and the stone that's in my hand

تمام عشقم در قلبمه و در سنگی که در دستم هست

***
Blood runs the gutters, smoke fills the sky

در آبروها خون جاری می­شه، آسمان پر از دود می­شه

Every son that suffers, every mother cries

هر پسری شکنجه می­شه و عذاب می­کشه، هر مادری شیون می­کنه
So if you've had enough and you're ready for your stand

تا جایی که تو از اون بیزار می­شی و آماده می­شی برای بپاخواستن

I'll be waiting with the stone that's in my hand

من با سنگی که در دستم هست، منتظر خواهم موند

***
Stone in my hand, stone in my hand

سنگی در دستم، سنگی در دستم

I'll be waiting with the stone that's in my hand

من با سنگی که در دستم هست، منتظر خواهد موند

Stone in my hand, stone in my hand

سنگی در دستم، سنگی در دستم

All the love that's in my heart and the stone that's in my hand

تمام عشقم در قلبمه و در سنگی که در دستم هست

***

نوع مطلب : Everlast، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 23 فروردین 1393

 Started a search to no avail

یه جستجوی بی­فایده شروع شد
A light that shines behind the veil trying to find it

تلاش می­کنی یه نوری رو که از پشت پرده می­درخشه، پیدا کنی
And all around us everywhere

و تمام چیزهایی رو که در پیرامون ما قرار دارند، در هر جایی رو
Is all that we could ever share if only we could see it

می­تونستیم مشترکاً استفاده کنیم، فقط اگر می­تونستیم اون­ها رو ببینیم
Feel there's truth that's beyond me

حس کن که حقیقتی ماوراء من هست
Life ever changing weaving destiny

چگونگی زندگی، حتی سرنوشت و تقدیر محتوم رو هم تغییر می­ده
***
And it feels like I'm flying above you

و احساسش شبیه اینه که بالای سرت در حال پروازم
Dream that I'm dying to find the truth

رویایی که با مرگم به حقیقت می­پیونده
Seems like your trying to bring me down

ظاهراً تلاش می­کنی، منو پایین بکشی
Back down to earth, back down to earth

به زمین برگردونی، به زمین برگردونی
***
Layers of dust and yesterdays

لایه ­هایی از غبار و خاطرات
Shadows fading in the haze of what I couldn't say

غم و اندوه من در غبار چیزهایی که نتونستم به زبان بیارم، رنگ می­بازه
And though I said my hands were tied

و با وجود اینکه اون­ها رو با دستان بَستم، بیان کردم
Times have changed and now I find I'm free for the first time

زمونه عوض شده و حالا برای اولین بار احساس می­کنم که آزادم
Feel so close to everything now

احساس می­کنم که حالا به هر چیزی خیلی نزدیکم
Strange how life makes sense in time now

عجیبه که امروزه چقدر زندگی به زمان حساس شده
***
And it feels like I'm flying above you

و احساسش شبیه اینه که بالای سرت در حال پروازم
Dream that I'm dying to find the truth

رویایی که با مرگم به حقیقت می­پیونده
Seems like your trying to bring me down

ظاهراً تلاش می­کنی، منو پایین بکشی
Back down to earth, back down to earth

به زمین برگردونی، به زمین برگردونی
Back down to earth, back down to earth

به زمین برگردونی، به زمین برگردونی

Back down

برگردونی

***

نوع مطلب : Anathema، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 20 فروردین 1393

Trust yourself

خودت رو باور کن

Trust yourself to do the things that only you know best

خودت رو باور کن در انجام آن چه که بهتر می­دانی

Trust yourself

خودت رو باور کن

Trust yourself to do what's right and not be second-guessed

خودت رو باور کن که آنچه که درست است انجام می­دی و بعد از انجام خودت رو مورد حدس و قیاس قرار نده

Don't trust me to show you beauty

باور نکن که من زیبائی رو نشونت بدم

When beauty may only turn to rust

وقتی که زیبائی تنها می­تواند رنگ ببازد

If you need somebody you can trust, trust yourself

اگر نیاز داری کسی را باور کنی، خودت رو باور کن

***

Trust yourself

خودت رو باور کن

Trust yourself to know the way that will prove true in the end

خودت رو باور کن در شناختن راهی که درستی آن سرانجام آشکار می­شود

Trust yourself

خودت رو باور کن

Trust yourself to find the path where there is no if and when

خودت رو باور کن در کشف راهی که در آن «اگر» و «مگر» نباشد

Don't trust me to show you the truth

باور نکن که من حقیقت رو نشونت بدم

When the truth may only be ashes and dust

وقتی که حقیقت تنها می­تواند خاکستر و غبار باشد

If you want somebody you can trust, trust yourself

اگر نیاز داری کسی رو باور کنی، خودت رو باور کن

***

Well, you're on your own, you always were

خوب، توئی و خودت، همیشه چنین بوده ­ای

In a land of wolves and thieves

در سرزمین گرگ­ها و دزدها

Don't put your hope in ungodly man

به انسان بی خدا امید نبند

Or be a slave to what somebody else believes

یا بندة باورهای دیگری نباش

***

Trust yourself

خودت رو باور کن

And you won't be disappointed when vain people let you down

و خود را نخواهی باخت آنگاه که ناکسان به تو پشت کنند

Trust yourself

خودت رو باور کن

And look not for answers where no answers can be found

و برای پاسخ، آن­جا را که پاسخی در آن یافت نمی­شود، جستجو نکن

Don't trust me to show you love

باور نکن که من عشق رو نشونت بدم

When my love may be only lust

وقتی که عشق من تنها می­تونه شهوت باشه

If you want somebody you can trust, trust yourself

اگر نیاز داری کسی رو باور کنی، خودت رو باور کن

***

You, you got to trust yourself …

تو، خودت رو باور داشته باش

***

نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 18 فروردین 1393

They said: oh yeah, it’s a tough world

آن­ها گفتند: آه، روزگار سختی­ست

You’re restless and you’re young

تو جوان و بی­قراری

I said: oh girl, it’s a good world

من گفتم: آه دختر، دنیای خوبی هست

And your time will come

و زمان شما هم خواهد رسید

Your time will come

زمان شما هم خواهد رسید

They said: you came from the wrong side

آن­ها گفتند: تو اشتباه کردی

He’s a page from the end of the book

او برگی از انتهای کتاب است

I said: you came from the right side

من گفتم: شما درست می­گید

Took me just one look

فقط به من یه نگاه انداختید

Then you understood

آنگاه شما فهمیدید

***

With a little love, you will survive

با یه عشق اندک، زنده خواهید ماند

With a little love, you will get by

با یه عشق اندک، خواهید رسید

Do what you want, go your own way

آنچه می­خواهید انجام بدید، اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید

Cause it’s your life

چون این زندگی شماست

***

With a little love, you make the start

با یه عشق اندک، از ابتدا شروع خواهید کرد

Yeah, why lovers break each other’s heart?

آری، چرا عاشقان قلب همدیگه رو می­شکنند؟

Do what you want, go your own way

آنچه می­خواهید انجام بدید، اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید

Cause it’s your life

چون این زندگی شماست

***

They said: no future forget it

آن­ها گفتند: آینده ­ای وجود نداره، فراموشش کن

You came from the wrong side of town

تو از راه اشتباهی وارد شهر شدی

I said: don’t listen, don’t let it

من گفتم: گوش نکنید، اجازه ندید به اون

Let it bring you down

که شما رو به زمین بزنه

Make you wear a frown

شما رو عبوس کنه

They said: oh let him down easy

آن­ها گفتند: آه، تحقیر کردن او آسان است

Left at the heart you have won

رها کن قلبی رو که فاتح آن شده ­ای

I said that love is for living

من گفتم: عشق برای زیستن است

Like the morning sun

مانند خورشید صبحگاهی

It had just began

که تازه برآمده است

***

With a little love, you will survive

با یه عشق اندک، زنده خواهید ماند

With a little love, you will get by

با یه عشق اندک، خواهید رسید

Do what you want, go your own way

آنچه می­خواهید انجام بدید، اینه که به شیوه­ ی خودتون زندگی کنید

Cause it’s your life

چون این زندگی شماست

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 16 فروردین 1393

Look into my eyes, you will see

به عمق چشمانم بنگر، در اون زمان خواهی دید که
What you mean to me

تو برایم چه معنایی داری
Search your heart, search your soul

درون قلبت رو جستجو کن، درون روحت رو جستجو کن
And when you find me there you'll search no more

و وقتی منو اونجا پیدا کنی از جستجو دست خواهی کشید

Don't tell me it's not worth trying for

به من نگو که عشق اونقدر ارزش نداره که خودمونو به خاطرش به دردسر بندازیم
You can't tell me it's not worth dying for

نمی­تونی به من بگی که عشق اونقدر ارزش نداره که به خاطرش بمیریم
You know it's true

می­دونی که این حقیقت داره
Everything I do, I do it for you

هر چیزی رو که انجام می­دم، برای تو انجام می­دم
***
Look into my heart, you will find

به عمق قلبم بنگر، در اون زمان خواهی فهمید که
There's nothing there to hide

اونجا هیچ چیزی برای پنهان کردن وجود نداره
Take me as I am, take my life

منو از آن خود کن، همانطور که من زندگی­ ام را از آن خود ساختم
I would give it all, I would sacrifice

همه­ ی زندگی­ ام را به تو می­بخشم، از خود خواهم گذشت

Don't tell me it's not worth fighting for

به من نگو که عشق اونقدر ارزش نداره که به خاطرش بجنگیم
I can't help it, there's nothing I want more

دست خودم نیست، اونجا چیزی دیگه­ ای نیست که من بیشتر از تو بخوام
You know it's true

می­دونی که این حقیقت داره
Everything I do, I do it for you, oh, yeah

هر چیزی رو که انجام می­دم، برای تو انجام می­دم، آه، بله

***
There's no love, like your love

هیچ عشقی به مانند عشق تو نیست
And no other, could give more love

و هیچ کس دیگه­ ای نمی­تونست عشقی فراتر از این رو به من ببخشه
There's nowhere, unless you're there

هیچ مکانی نیست مگر اینکه تو در اونجا باشی
All the time, all the way, yeah

همه وقت، همه جا، بله
***
Look into your heart, baby...

به عمق قلبت بنگر، عزیزم ...

***
Oh, you can't tell me it's not worth trying for

آه، نمی­تونی به من بگی که عشق اونقدر ارزش نداره که خودمونو به خاطرش به دردسر بندازیم
I can't help it, there's nothing I want more

دست خودم نیست، اونجا چیزی دیگه ­ای نیست که من بیشتر از تو بخوام

***
Yeah, I would fight for you, I'd lie for you

آره، من برای تو می­جنگم، برای تو دروغ می­گم
Walk the wire for you, yeah, I'd die for you
روی یه سیم برای تو راه می­رم، آره، برای تو می­میرم
You know it's true

می­دونی که این حقیقت داره
Everything I do, oh, I do it for you

هر چیزی رو که انجام می­دم،آه، برای تو انجام می­دم

***
Everything I do, darling

هر چیزی رو که انجام می­دم، عزیزم
You will see it's true

خواهی دید که این حقیقت داره
You will see it's true

خواهی دید که این حقیقت داره
Yeah

آره
Search your heart and your soul

درون قلب و روحتو جستجو کن
You can't tell it's not worth dying for

نمی­تونی بگی که عشق اونقدر ارزش نداره که به خاطرش بمیریم

I'll be there

من اونجا خواهم بود
I'd walk the fire for you

برای تو روی آتش راه می­رم
I'd die for you

برای تو می­میرم
Oh, yeah

آه، بله
I'm going all the time, all the way

تو رو همه وقت، همه جا می­خوام

***

نوع مطلب : Bryan adams، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 10 فروردین 1393

Mama, take this badge off of me

ماما، این نشان را از سینه ­ام بردار

I can't use it anymore

دیگه نمی­تونم از اون استفاده کنم

It's getting dark, too dark to see

داره تاریک می­شه، تاریک­تر از اون که بتونم جائی رو ببینم

I feel like I'm knocking on heaven's door

حس می­کنم دارم بر در بهشت می­کوبم

***

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

***

Mama, put my guns in the ground

ماما، تفنگ­هام را در خاک کن

I can't shoot them anymore

دیگه نمی­تونم با اون­ها شلیک کنم

That long black cloud is coming down

اون ابر سیاه بلند داره پایین می­آد

I feel like I'm knocking on heaven's door

حس می­کنم دارم بر در بهشت می­کوبم

***

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

Knock, knock, knocking on heaven's door

تق، تق، تق، بر در بهشت می­کوبم

***
نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 8 فروردین 1393

 When I look into your eyes

وقتی که به چشم­هات نگاه می­کنم
I can see a love restrained

می­تونم عشقی رو ببینم که مهار شده
But darling when I hold you

ولی عزیزم، وقتی تو رو در آغوش می­گیرم
Don't you know I feel the same

نمیدونی که من هم، همون احساس رو دارم

***
Cause nothing lasts forever

چون هیچ چیز همیشگی نیست
And we both know hearts can change

و ما می­دونیم که قلب­های آدم­ها، می­تونن عوض بشن
And it's hard to hold a candle

و خیلی سخته که یه شمع رو روشن نگه داری
In the cold November rain

در هوای سرد و بارانی ماه نوامبر

***
We've been through this such a long long time

مدت زمان زیادی است که ما درگیر این هستیم
Just trying to kill the pain

فقط تلاش می­کنیم که درد رو از بین ببریم

***
But lovers always come and lovers always go

ولی عاشق­ها، همیشه می­آن و می­رن
An no one's really sure who's letting go today

واقعاً امروز، هیچکس مطمئن نیست که بتونه رها بشه
Walking away

پیاده روی کنه
***
If we could take the time

اگه ما می­تونستیم وقت بزاریم
to lay it on the line

و همه چیز رو سر جاش قرار بدیم
I could rest my head

می­تونستم به سرم استراحتی بدم
Just knowing that you were mine

که فقط بدونم تو مال منی
All mine

فقط برای من

So if you want to love me

پس اگر می­خوای عاشقم باشی
then darling don't refrain

عزیزم، دیگه جلوی خودت رو نگیر
Or I'll just end up walking

یا اینکه در انتها من فقط قدم می­زنم
In the cold November rain

در هوای سرد و بارانی ماه نوامبر

***
Do you need some time...on your own?

آیا تو به زمانی احتیاج داری که با خودت باشی؟

Do you need some time...all alone?

آیا تو به زمانی احتیاج داری که تنها باشی؟
Everybody needs some time... on their own

همه به زمانی احتیاج دارند که با خودشون باشند
Don't you know you need some time...all alone?

نمی­دونی که به زمانی احتیاج داری که با خودت تنها باشی؟
***
I know it's hard to keep an open heart

می­دونم سخته که قلبت رو باز بذاری
When even friends seem out to harm you

حتی وقتی به نظر می­رسه، دوستات هم قصد اذیت کردنت رو دارند
But if you could heal a broken heart

اما اگه می­تونستی یه قلب شکسته رو التیام ببخشی
Wouldn't time be out to charm you

پس چرا زمان شیفته­ ی تو نشه

***
Sometimes I need some time...on my own

بعضی وقت­ها، من احتیاج دارم که با خودم باشم
Sometimes I need some time...all alone

بعضی وقت­ها، زمانی می­خوام که تنها باشم
Everybody needs some time... on their own

همه به زمانی احتیاج دارن که با خودشون باشن
Don't you know you need some time...all alone?

نمی­دونی که به زمانی، احتیاج داری که با خودت باشی؟

***
And when your fears subside

و وقتی که ترس­هات فروکش کنه
And shadows still remain

و سایه­ ها هنوز باقی می­مونه
I know that you can love me

می­دونم که تو می­تونی عاشقم باشی
When there's no one left to blame

وقتی که دیگه هیچ­کس نیست، که سرزنش بشه
So never mind the darkness

پس هیچ­وقت به تاریکی، اهمیت نده
We still can find a way

ما هنوز می­تونیم، راهی رو پیدا کنیم
'Cause nothing lasts forever

چون هیچ چیز همیشگی نیست
Even cold November rain

حتی هوای سرد و بارانی ماه نوامبر
***ادامه مطلب


نوع مطلب : Guns n roses، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 4 فروردین 1393


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات