ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

  When I find myself in times of trouble

وقتی که خودم رو اسیر آشفتگی می­یابم

Mother mary comes to me

مریم مقدس به پیش من می­ آید

Speaking words of wisdom, let it be

کلامی حکیمانه به زبان می ­آورد، رها کن

***

And in my hour of darkness

و در میان لحظات سیاهم

She is standing right in front of me

او قد برافراشته در مقابل من می­ ایستد

Speaking words of wisdom, let it be

کلامی حکیمانه به زبان می­ آورد، رها کن

***

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Whisper words of wisdom, let it be

نجوا کن کلام حکیمانه را، رها کن

***

And when the broken hearted people

و وقتی که قلب مردم خوش قلب شکسته می­شود

Living in the world agree

مردمی که از زندگیشون در این دنیا خوشنودن

There will be an answer, let it be

اونجا یه پاسخ وجود خواهد داشت، رها کن

***

For though they may be parted

برای اونایی که از هم جدا شدن

There is still a chance that they will see

اینجا هنوز یه فرصت باقی­ست که اونا خواهند دید

There will be an answer, let it be

اونجا یه پاسخ وجود خواهد داشت، رها کن

***

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

There will be an answer, let it be

اونجا یه پاسخ وجود خواهد داشت، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Whisper words of wisdom, let it be

نجوا کن کلام حکیمانه را، رها کن

***

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, yeah let it be

رها کن، آره رها کن

Whisper words of wisdom, let it be

نجوا کن کلام حکیمانه را، رها کن

***

And when the night is cloudy

و هنگامی که شب پوشیده از ابر می­شه

There is still a light that shines on me

اونجا هنوز یه نوری هست که بر من می­تابه

Shine on until tomorrow, let it be

تا فردا بتاب، رها کن

***

I wake up to the sound of music

وقتی با صدای موسیقی از خواب بیدار می­شم

Mother mary comes to me

مریم مقدس به پیش من می­ آید

Speaking words of wisdom, let it be

کلامی حکیمانه به زبان می ­آورد، رها کن

***

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, yeah let it be

رها کن، آره رها کن

There will be an answer, let it be

اونجا یه پاسخ وجود خواهد داشت، رها کن

Let it be, let it be

رها کن، رها کن

Let it be, yeah let it be

رها کن، آره رها کن

Whisper words of wisdom, let it be

نجوا کن کلام حکیمانه را، رها کن

***

نوع مطلب : The beatles، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 23 اسفند 1392

Would you know my name

آیا نامم رو به یاد می­ آوردی

If I saw you in heaven?

اگر در بهشت می­دیدمت؟

Would it be the same

آیا همه چیز یکسان بود

If I saw you in heaven?

اگر در بهشت می­دیدمت؟

***

I must be strong

من باید قوی باشم

And carry on

و ادامه بدم

Cause I know I don't belong

چون می­دونم که تعلق ندارم

Here in heaven

به اینجا در بهشت

***

Would you hold my hand

آیا دستم رو می­گرفتی

If I saw you in heaven?

اگر در بهشت می­دیدمت؟

Would you help me stand

آیا منو کمک می­کنی تا سرپا بایستم

If I saw you in heaven?

اگر در بهشت می­دیدمت؟

***

I'll find my way

من راهم را پیدا خواهم کرد

Through night and day

از میان شب و روز

Cause I know I just can't stay

چون می­دونم که نمی­تونم بمونم

Here in heaven

اینجا در بهشت

***

Time can bring you down

روزگار می­تونه تو رو به زمین بزنه

Time can bend your knees

روزگار می­تونه به زانو بندازدت

Time can break your heart

روزگار می­تونه قلبت رو بشکنه

Have you begging please, begging please

به التماس بندازدت ... به التماس

***

Beyond the door

آن سوی در

There's peace I'm sure

مطمئنم که صفا و آرامشی هست

And I know there'll be no more tears in heaven

و می­دونم که در بهشت دیگه اشکی نخواهد بود

***

Would you know my name

آیا نامم رو به یاد می­ آوردی

If I saw you in heaven?

اگر در بهشت می­دیدمت؟

Would it be the same

آیا همه چیز یکسان بود

If I saw you in heaven?

اگر در بهشت می­دیدمت؟

***

I must be strong

من باید قوی باشم

And carry on

و ادامه بدم

'Cause I know I don't belong

چون می­دونم که تعلق ندارم

Here in heaven

به اینجا در بهشت

***

Cause I know I don't belong

چون می­دونم که تعلق ندارم

Here in heaven

به اینجا در بهشت

***
نوع مطلب : Eric clapton، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 21 اسفند 1392

When you're sad and when you're lonely

وقتی که غمگینی و وقتی که تنها و بی­ کسی
And you haven't got a friend

و هیچ دوستی نداری
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

And all that you held sacred

و وقتی که تمام کارهایی که برات مقدسند
Falls down and does not mend

رو نمی­تونی درست انجام بدی و نمی­تونی اشتباهاتت رو جبران کنی
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

Not the end, not the end

پایان نیست، پایان نیست
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

When you're standing on their crossroads

وقتی در دو راهی اون­ها ایستادی
That you cannot comprehend

اونجایی که چیزی رو هم نمی­فهمی و درک نمی­کنی
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

And all your dreams have vanished

وقتی که تمام رویاها و آرزوهایی که داری، از بین می­رن
And you don't know what's up the bend

و نمی­دونی که همه­ ی کوشش و زحمتت چی شد
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

Not the end, not the end

پایان نیست، پایان نیست
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

When the storm clouds gather round you

وقتی که طوفان توده­ ی ابرها رو دور تو جمع می­کنه
And heavy rains descend

و بارون سنگینی می­باره
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

And there's no one there to comfort you

وقتی کسی نیست که دلداریت بده
With a helping hand to lend

با یه دست یاری که به تو معطوف بشه
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***

Not the end, not the end

پایان نیست، پایان نیست
Just remember that death is not the end

فقط اینو به یاد بیار که مرگ پایان (زندگی) نیست

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 20 اسفند 1392

If the rain comes, they run and hide their heads

اگر بارون بباره، اون­ها فرار می­کنند و سرهاشون رو پنهان می­کنند

They might as well be dead

بعلاوه اون­ها ممکن بمیرند

If the rain comes, if the rain comes

اگر بارون بباره، اگر بارون بباره

***

When the sun shines, they slip into the shade

وقتی که خورشید می­تابه، اون­ها به سایه می­خزند

(When the sun shines down)

(وقتی که خورشید غروب می­کنه)

And slip their lemonade

و لیمونادهاشون رو می­نوشند

(When the sun shines down)

(وقتی که خورشید غروب می­کنه)

When the sun shines, when the sun shines

وقتی که خورشید می­تابه، وقتی که خورشید می­تابه

***

Rain, I don’t mind

ببار، برام مهم نیست

Shine, the weather’s fine

بتاب، هوا خوب و دلپذیره

***

I can show you that when it starts to rain

می­تونم بهت نشون بدم وقتیکه بارون شروع به باریدن می­کنه

(When the rain comes down)

(وقتی که بارون می­باره)

Everything’s the same

همه چیز یکسان است

(When the rain comes down)

(وقتی که بارون می­باره)

I can show you, I can show you

می­تونم بهت نشون بدم، می­تونم بهت نشون بدم

***

Rain, I don’t mind

ببار، برام مهم نیست

Shine, the weather’s fine

بتاب، هوا خوب و دلپذیره

***

Can you hear me, that when it rains and shines?

می­تونی صدای منو بشنوی وقتی که بارون میاد و خورشید می­تابه؟

(When it rains and shines)

(وقتی که بارون میاد و خورشید می­تابه)

It's just a state of mind

این فقط یه حالت ذهنی­ست

(When it rains and shines)

(وقتی که بارون میاد و خورشید می­تابه)

Can you hear me, can you hear me?

می­تونی صدای منو بشنوی، می­تونی صدای منو بشنوی؟

***

نوع مطلب : The beatles، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 19 اسفند 1392

Ah, look at all the lonely people

آه، به همه ­ی این مردم تنها نگاه کن

Ah, look at all the lonely people

آه، به همه­ ی این مردم تنها نگاه کن

***

Eleanor rigby picks up the rice in the church where a wedding has been

النور ریگبی بعد از هر مراسم عروسی در کلیسا، تَه پیشقاب­های برنج رو جمع می­کند

Lives in a dream

در یه رویا بسر می­برد

Waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door

کنار پنجره منتظر می­ماند، با قیافه­ ای عجیب و گرفته

Who is it for?

این برای کیست؟

***

All the lonely people where do they all come from?

همه­ ی این مردم تنها از کجا میان؟

All the lonely people where do they all belong?

همه­ ی این مردم تنها به کجا تعلق دارند؟

***

Father mckenize writing the words of a sermon that no one will hear

پدر مک­ کِنزی درحال نوشتن موعظه ­ایست که هیچ­کس گوش نخواهد کرد

No one comes near

هیچ­کس به او دل نمی­دهد

Look at him working

به او نگاه کن که کار می­کند

Darning his socks in the night when there’s nobody there

در شب وقتی که هیچ­کس اونجا نیست، جوراب­هاش رو می­دوزه

What does he care?

او توجهش به چه چیز است؟

***

All the lonely people where do they all come from?

همه­ ی این مردم تنها از کجا میان؟

All the lonely people where do they all belong?

همه­ ی این مردم تنها به کجا تعلق دارند؟

***

Ah, look at all the lonely people

آه، به همه­ ی این مردم تنها نگاه کن

Ah, look at all the lonely people

آه، به همه­ ی این مردم تنها نگاه کن

***ادامه مطلب


نوع مطلب : The beatles، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 18 اسفند 1392

By the rivers dark

کنار تاریکیِ رودها
I wandered on

پرسه زدم
I lived my life

زندگی­ ام را گذراندم
in Babylon

در بابل

***
And I did forget

و فراموش کردم
My holy song

آواز مقدسم را
And I had no strength

و هیچ نیرویی نداشتم
In Babylon

در بابل

***
By the rivers dark

کنار تاریکی رودها
Where I could not see

جایی که نمی­تونم ببینم
Who was waiting there

چه کسی اونجا منتظر هست
Who was hunting me

چه کسی اسیرم می­کند

***
And he cut my lip

و او زخم به لبم زد
And he cut my heart

و او زخم به قلبم زد
So I could not drink

تا نتونم بنوشم
From the rivers dark

از تاریکی رودها

***
And he covered me

و او غرقم ساخت
And I saw within

و من با او دیدم
My lawless heart

قلب سرکشم
And my wedding ring

و حلقه ­ی ازدواجم رو

***
I did not know

نمی­دونستم
And I could not see

و نمی­تونم ببینم

Who was waiting there

چه کسی اونجا منتظر هست
Who was hunting me

چه کسی اسیرم می­کند
***
By the rivers dark

کنار تاریکی رودها
I panicked on

ترسیدم
I belonged at last

سرانجام من هم اهل
To Babylon

بابل شدم

***
Then he struck my heart

در اون زمان او به قلبم ضربه زد
With a deadly force

با نیرویی مرگ­بار
And he said, ‘This heart:

و او گفت «این قلب
It is not yours’

مال تو نیست»
***
And he gave the wind

و او به باد داد
My wedding ring

حلقه­ ی ازدواجم رو
And he circled us

و او ما رو احاطه کرد
With everything

با همه چیز

***
By the rivers dark

کنار تاریکی رودها
In a wounded dawn

در یه سپیده­ دم مجروح
I live my life

زندگی­ ام رو می­گذرانم
In Babylon

در بابل

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Leonard cohen، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 اسفند 1392

I once held her in my arms

یکبار او را در آغوش گرفتم

She said she would always stay

او می­ گفت که همیشه با من می­ماند

But I was cruel

اما خشن بودم

I treated her like a fool

با او مثل یه ابله رفتار کردم

I threw it all away

همه چیز رو خراب کردم

***

Once I had mountains in the palm of my hand

روزگاری، کوه­ ها در کف دست داشتم

And rivers that ran through every day

و رودهایی که هر روز از میان آنها می­گذشتند

I must have been mad

بایستی دیوانه بوده باشم

I never knew what I had

نمی­ فهمیدم چه در کف دارم

Until I threw it all away

تا آن که همه چیز رو خراب کردم

***

Love is all there is, it makes the world go around

عشق همه چیز است، جهان را به گردش درمی­ آورد

Love and only love, it can't be denied

عشق و تنها عشق، نمی­توان انکارش کرد

No matter what you think about it

مهم نیست که درباره ­اش چه فکر می­کنی

You just won't be able to do without it

نمی­توان بی عشق سر کرد

Take a tip from one who's tried

از آزموده عبرت بگیر

***

So if you find someone that gives you all of her love

پس اگر کسی همة عشقش را به تو بخشید

Take it to your heart, don't let it stray

آن را در قلبت جای بده و مگذار از کفت برود

For one thing that's certain

چون یک چیز مسلم است

You will surely be a-hurting

حتماً دلت می­شکنه

If you throw it all away

اگر همه چیز رو خراب کنی

نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 13 اسفند 1392

I heard that you're settled down

شنیدم که یه جایی موندگار شدی
That you found a girl and you're married now

با یه دختری آشنا شدی و حالا با اون ازدواج کردی
I heard that your dreams came true

شنیدم که رویاهات به حقیقت پیوستن
Guess she gave you things I didn't give to you

حدس می­زنم که اون چیزهایی رو به تو داد که من به تو ندادم

***
Old friend, why are you so shy
?

دوست قدیمی، چرا اینقدر خجالت می­کشی؟
Ain't like you to hold back or hide from the light

تو شبیه اونایی که می­خوان مانع نور بشن یا خوشون رو از اون پنهان کنند، نیستی
***
I hate to turn up out of the blue uninvited

متنفرم از اینکه بخوام به میل خودم، از غم و اندوهم دست بکشم
But I couldn't stay away, I couldn't fight it

اما نمی­تونم کنار وایسم، نمی­تونم با اون بجنگم و خودم رو درگیرش کنم
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded

امیدوار بودم که صورتم رو می­دیدی و به یاد می ­آوردی
That for me it isn't over

که این پایان کار من نیست
***
Never mind, I'll find someone like you

مهم نیست، من یکی مثل تو رو پیدا خواهم کرد
I wish nothing but the best for you too

هیچ آرزویی ندارم جز بهترین­ها برای تو
Don't forget me, I beg

خواهش می­کنم، منو فراموش نکن
I remember you said

به یاد می­ یارم که می­گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

بعضی وقتا عشق می­تونه تا ابد باقی بمونه اما در عوض بعضی وقتا می­تونه به آدم آسیب برسونه

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

بعضی وقتا عشق می­تونه تا ابد باقی بمونه اما در عوض بعضی وقتا می­تونه به آدم آسیب برسونه

***
You know how the time flies

تو می­دونستی که زمان چطور در حال گذره
Only yesterday was the time of our lives

همین دیروز بود که با هم شروع به زندگی کردیم
We were born and raised

با هم از نو شروع کردیم و اوج گرفتیم
In a summer haze

در یه تابستان گرفته و غمگین
Bound by be surprise of our glory days

و با شکوه و زیبایی روزهای زندگیمون به هم نزدیکتر شدیم

***
I hate to turn up out of the blue uninvited

متنفرم از اینکه بخوام به میل خودم، از غم و اندوهم دست بکشم
But I couldn't stay away, I couldn't fight it

اما نمی­تونم کنار وایسم، نمی­تونم با اون بجنگم و خودم رو درگیرش کنم
I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded

امیدوار بودم که صورتم رو می­دیدی و به یاد می­ آوردی
That for me it isn't over

که این پایان کار من نیست
***
Never mind, I'll find someone like you

مهم نیست، من یکی مثل تو رو پیدا خواهم کرد
I wish nothing but the best for you too

هیچ آرزویی ندارم جز بهترین­ها برای تو
Don't forget me, I beg

خواهش می­کنم، منو فراموش نکن
I remember you said

به یاد می­ یارم که می­گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

بعضی وقتا عشق می­تونه تا ابد باقی بمونه اما در عوض بعضی وقتا می­تونه به آدم آسیب برسونه

***
Nothing compares

هیچ چیز قابل مقایسه­ ای نیست
No worries or cares

نگرانی یا چیزی که بخوای مراقبش باشی دیگه نیست
Regrets and mistakes

اشتباهات و افسوس­ها
They are memories made

خاطراتی هستند که باقی می­مونند
Who would have known how bittersweet this would taste?

کی می­تونست بفهمه که این خاطرات چطور میتونند اینقدر تلخ و شیرین باشند؟
***
Never mind, I'll find someone like you

مهم نیست، من یکی مثل تو رو پیدا خواهم کرد
I wish nothing but the best for you

هیچ آرزویی ندارم جز بهترین­ها برای تو

Don't forget me, I beg

خواهش می­کنم، منو فراموش نکن
I remember you said

به یاد می­ یارم که می­گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

بعضی وقتا عشق می­تونه تا ابد باقی بمونه اما در عوض بعضی وقتا می­تونه به آدم آسیب برسونه

***
Never mind, I'll find someone like you

مهم نیست، من یک مثل تو رو پیدا خواهم کرد
I wish nothing but the best for you too

هیچ آرزویی ندارم جز بهترین­ها برای تو
Don't forget me, I beg

خواهش می­کنم، منو فراموش نکن
I remember you said

به یاد می­ یارم که می­گفتی

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

بعضی وقتا عشق می­تونه تا ابد باقی بمونه اما در عوض بعضی وقتا می­تونه به آدم آسیب برسونه

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead

بعضی وقتا عشق می­تونه تا ابد باقی بمونه اما در عوض بعضی وقتا می­تونه به آدم آسیب برسونه

***
نوع مطلب : Adele، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 9 اسفند 1392

از اونجاییکه متن شعر ترانه های انگلیسی زبان عموماً بسیار پرمعناست، در این وبلاگ برآنیم که این اشعار و ترجمه ی فارسی آنها را با دوستان عزیز و افراد علاقه مند به اشتراک بگذاریم. در ترجمه ی اشعار تلاش شده روان نویسی فارسی در کنار حفظ مضمون اصلی این اشعار رعایت گردد.

چنانچه دوستانی خواهان دسترسی به فایل صوتی ترانه ها هستند، میتوانند ایمیل خود را در بخش نظرات شعر مورد نظر بگذارند، تا فایل صوتی شعر خدمتشان ارسال گردد.

امید است که خواندن این اشعار شما دوستان عزیز را هم لحظاتی از دنیای پرمشغله ی پیرامونمان جدا نموده و به وجد آورد. برای ما که چنین بوده است.

با آرزوی شادیهای پایدار و روزافزون

شیرین و فرشید

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 8 اسفند 1392

I wanna share my dreams

می­خوام رویاهام رو تقسیم کنم

Wanna share with you

می­خوام با تو قسمت کنم

On the wings of love

بر روی بال­های عشق

Like dreamers do

شبیه کاری که آدم­های خیالباف انجام می­دهند

Touch your heart

قلبت رو لمس کن

You’re the queen of broken hearts

تو ملکه ­ی قلب­های شکسته­ ای

Oh we are daytime friends

آه، ما روز دوستیم

And night time fools

و شب ساده­ لوح

Wanna play this game

می­خوام این بازی رو انجام بدم

You break the rules

تو قوانین رو می­شکنی

Tears of love

اشک­های عشق

Are frozen tears

اشک­های یخ­زده­ اند

***

Geronimo’s Cadillac, is making all girls too mad

کادیلاک جرونیمو، همه­ ی دخترا رو به شدت دیوونه می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

Geronimo’s Cadillac, oh making all girls too sad

کادیلاک جرونیمو، آه، همه ­ی دخترا رو به شدت غمگین می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

***

Geronimo’s Cadillac, it’s tossing oh in your head

کادیلاک جرونیمو، اون ذهنتو به خودش مشغول می­کنه

It’s tossing and turning, it’s burning and makes you mad

می­رود و می­ آید، می­سوزه و دیوونت می­کنه

Geronimo’s Cadillac, oh baby, I’ll hold you back

کادیلاک جرونیمو، آه عزیزم، من می­خوام پابند تو باشم

You’re tossing and turning, it’s burning and makes you sad

تو ملتهب و سرگشته ­ای، می­سوزه و غمگینت می­کنه

***

I’m looking through the eyes

به چشمات نگاه می­کنم

The eyes of love

چشمان عاشق

Made a fool of me

فریبم دادی

Can’t get enough

نمی­تونه کافی باشه

Touch my heart

لمس کن قلبم رو

Boulevard

بلوارِ

Of broken dreams

رویاهای بر باد رفته

Another time for love

زمان دیگه­ ای برای عشق

Other place to be

مکان دیگه ­ای برای بودن

Don’t let him take your love

نزار اون عشقت رو بگیره

Your love from me

عشقت رو از من

Tears of love

اشک­های عشق

Are frozen tears

اشک­های یخ­زده­ اند

***

Geronimo’s Cadillac, is making all girls too mad

کادیلاک جرونیمو، همه­ ی دخترا رو به شدت دیوونه می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

Geronimo’s Cadillac, oh making all girls too sad

کادیلاک جرونیمو، آه، همه ­ی دخترا رو به شدت غمگین می­کنی

Geronimo has a heart, oh it’s a track

جرونیمو قلب و روح داره، آه، اینم جای یکی از چرخاشه

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 8 اسفند 1392

 

I've lost the use of my heart

دیگه طرز استفاده از قلبم یادم رفته
But I'm still alive

اما هنوز زنده ­ام
Still looking for the light 

هنوز به دنبال نور می­گردم

And the endless pool on the other si e

و به دنبال اون دریاچه­ ی بی­ انتهایم که اون طرفه
It's the wild wild west

اونجا غرب وحشیِ وحشیه
I'm doing my best

دارم نهایت سعیم رو می­کنم
I'm at the borderline of my faith

من درست روی مرز ایمان و اعتقاداتم هستم
I'm at the hinterland of my devotion

من در سرزمین دلبستگی­ هام هستم
I'm in the front line of this battle of mine

و در خط مقدم جنگی هستم که با خودم دارم

But I'm still alive

اما هنوز زنده­ ام

I'm a soldier of love

من یه سرباز عشقم

Every day and night

هر روز و هر شب

I'm a soldier of love

من یه سرباز عشقم

All the days of my life

در تمام روزهای زندگیم

I've been torn up inside

من از درون داغون شدم
I've been left behind

من از طرف دیگران طرد و ترک شده­ ام
Tall I ride

بنابراین ادامه می­دم

I have the will to survive

من می­خوام نجات پیدا کنم

In the wild wild west

در این غرب وحشیِ وحشی

Trying my hardest

سخت تلاش می­کنم

Doing my best to stay alive

نهایت سعیم رو می­کنم تا زنده بمونم
I am love's soldier

من سرباز عشقم 

I wait for the sound

منتظر صدای عشق می­مونم
I know that love will come

می­دونم که عشق بالاخره میاد
Turn it all around

 تا همه چیز رو عوض کنه

I'm a soldier of love

من یه سرباز عشقم

Every day and night

هر روز و هر شب 

I'm a soldier of love

من یه سرباز عشقم

All the days of my life

در تمام روزهای زندگیم
I am lost but I don't doubt

 من گم شدم اما شک نمی­کنم

Tall I ride

بنابراین ادامه می­دم

I have the will to survive

من می­خوام نجات پیدا کنم

In the wild wild west

در این غرب وحشیِ وحشی
Trying my hardest

سخت تلاش می­کنم
Doing my best to stay alive

نهایت سعیم رو می­کنم تا زنده بمونم


ادامه مطلب


نوع مطلب : Sade، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 6 اسفند 1392

Fly little bird to Hiroshima

پرنده­ی کوچک به سوی هیروشیما به پرواز دراومد

On the way a load

روی راهی که به اون نشان داده شد

Speak a magic word to Hiroshima

یه واژه­ ی جادویی در مورد هیروشیما بگو

Let the sky explode

بزار که آسمون منفجر بشه

***

Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما

***

There’s a shadow of a man at Hiroshima

آنجا یه سایه ­ست از یه مرد تو هیروشیما

Where he passed the moon

جایی که اون ماه رو پشت سر گذاشت

In a wonderland at Hiroshima

در یه سرزمین عجیب در هیروشیما

Where he died too soon

جایی که اون به زودی خواهد مرد

***

And the world remembers his face

و دنیا چهره­ ی اون مرد رو به یاد می­ یاره

Remembers the place was here

مکانی رو که آنجا بود، به یاد می­ یاره

***

Fly little bird to Hiroshima

پرنده­ی کوچک به سوی هیروشیما به پرواز دراومد

On the way a load

روی راهی که به اون نشان داده شد

Speak a magic word to Hiroshima

یه واژه­ ی جادویی در مورد هیروشیما بگو

Let the sky explode

بزار که آسمون منفجر بشه

***

And the world remembers his name

و دنیا نام اون رو به یاد می­ یاره

Remembers the place was

به یاد می­ یاره مکانی رو که بود

Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما، هیروشیما

***

Hiroshima was the name

نامش هیروشیما بود
know his history know his name

تاریخش رو می­دونیم، نامش رو می­دونیم
we're remembering the place was here

مکانی که اونجا بود رو به یاد می­ یاریم

***

Shadow of a man at Hiroshima

سایه­ ی یه مرد تو هیروشیما

Where he passed the moon

جایی که اون ماه رو پشت سر گذاشت

In a wonderland at Hiroshima

در یه سرزمین عجیب در هیروشیما

Where he died too soon

جایی که اون به زودی خواهد مرد

***

And the world remembers his name

و دنیا نام اون رو به یاد می­ یاره

Remembers the place was

به یاد می­ یاره مکانی رو که بود

Hiroshima, Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما، هیروشیما

***

Hiroshima, Hiroshima

هیروشیما، هیروشیما
oh no no no

آه، نه نه نه
oh no don't do it

آه نه این کار رو نکن

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 2 اسفند 1392


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات