ترانه های لاتین
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM

 I thought that you’d be loving me

فکر می­کردم که عاشقم هستی

I thought you were the one who’d stay forever

فکر می­کردم توتنها کسی هستی که تا ابد با من می­مونی

But now forever’s come and gone

اما حالا برای همیشه آمدی و رفته ­ای

And I’m still here alone

و من هنوز اینجا تنهام

***

Cause you were only playing

زیرا تو فقط بازی کردی

You were only playing with my heart

تو فقط با قلب من بازی کردی

I was never waiting

من هرگز منتظر نبودم

I was never waiting for the tears to start

من هرگز منتظر شروع اشک­ ها نبودم

***

It was you who put the clouds around me

این تو بودی که ابرهای غم را اطراف من پراکندی

It was you who made the tears fall down

این تو بودی که باعث سرازیر شدن اشک­ها شدی

It was you who broke my heart in pieces

این تو بودی که قلبم را صد پاره کردی

It was you, It was you who made my blue eyes blue

این تو بودی، این تو بودی که چشمان آبی منو غمگین کردی

Oh, I never should have trusted you

آه، هرگز نباید به تو اعتماد می­کردم

***

I thought that I’d be all you need

فکر می­کردم که همه ی آن چیزی هستم که تو نیاز داری

In your eyes I thought I saw my heaven

فکر می­کردم در چشمانت بهشت را می­بینم

And now my heaven’s gone away

و حالا بهشتم از من دور شده

And I’m out in the cold

و من در سرما بسر می­برم

***

Cause you had me believing

زیرا تو به من باوراندی

You had me believing in a lie

تو دروغ را به من باوراندی

Guess I couldn’t see it

حدس می­زنم که نمی­تونستم ببینم

I guess I couldn’t see it till I saw goodbye

حدس می­زنم که نمی­تونستم ببینم تا زمانی که خداحافظی را دیدم

***

It was you who put the clouds around me

این تو بودی که ابرهای غم را اطراف من پراکندی

It was you who made the tears fall down

این تو بودی که باعث سرازیر شدن اشک­ها شدی

It was you who broke my heart in pieces

این تو بودی که قلبم را صد پاره کردی

It was you, It was you who made my blue eyes blue

این تو بودی، این تو بودی که چشمان آبی منو غمگین کردی

Oh, I never should have trusted you

آه، هرگز نباید به تو اعتماد می­کردم

***

Cause you were only playing

زیرا تو فقط بازی کردی

You were only playing with my heart

تو فقط با قلب من بازی کردی

I was never waiting

من هرگز منتظر نبودم

I was never waiting for the tears to start

من هرگز منتظر شروع اشک­ها نبودم

***

 It was you who put the clouds around me

این تو بودی که ابرهای غم را اطراف من پراکندی

It was you

این تو بودی

***

It was you who put the clouds around me

این تو بودی که ابرهای غم را اطراف من پراکندی

It was you who made the tears fall down

این تو بودی که باعث سرازیر شدن اشک­ها شدی

Only you who broke my heart in pieces

فقط تو بودی که قلبم را صد پاره کردی

It was you, It was you who made my blue eyes blue

این تو بودی، این تو بودی که چشمان آبی مرا غمگین کردی

Oh, I never should have trusted you

آه، هرگز نباید به تو اعتماد می­کردم

***

Oh, I never should have trusted you

آه، هرگز نباید به تو اعتماد می­کردم

Oh, I never should have trusted you

آه، هرگز نباید به تو اعتماد می­کردم

Oh, I never should have trusted you

آه، هرگز نباید به تو اعتماد می­کردم

نوع مطلب : Eric clapton، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 30 بهمن 1392

Deep love is a burning fire, stay

عشقِ عمیق، آتش سوزان است، بمان

Cause then the flames grow higher, babe

تا زبانه ­های آتشِ آن بیشتر گردد، عزیزم

Don’t let him steal your heart

اجازه نده به اون که قلبت رو بدزده

It’s easy, easy

این آسان است، آسان

Girl, this game can’t last forever why

دختر، این بازی نمی­تونه تا ابد ادامه پیدا کنه، چرا

We can’t live together try

ما نمی­تونیم با هم زندگی کنیم، سعی کن

Don’t let him take your love from me

نزار اون عشق ­ِتو رو از من بگیره

***

You’re not good, can’t you see

تو پاک و منزه نیستی، نمی­تونی ببینی؟

Brother louie louie louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

I’m in love set you free

من عاشقم تو رها باش

Oh, she’s only looking to me

آه، اون فقط به من می­نگرد

Only love breaks her heart

فقط عشق هست که می­تونه قلبِ اونو نرم کنه

Brother louie louie louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

Only love’s paradise

فقط بهشتِ عشق

Oh, she’s only looking to me

آه، اون فقط به من می­نگرد

***

Brother louie, louie, louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

Oh, she’s only looking to me

آه، اون فقط به من می­نگرد

Oh, let it louie

آه، بزار این گونه باشه لویی

She’s undercover

او آدم مرموزی هست

Brother louie, louie, louie

برادر (روحانی) لویی لویی لویی

Oh, doing what he’s doing

آه، چنان کن که او می­کنه

So, leave it louie

پس رهاش کن لویی

Cause I’m a lover

به این خاطر که من یه عاشقم

***

Stay, cause this boy wants to gamble, stay

بمون، چون این پسر می­خواد شرط­ بندی کنه، بمون

love is more than he can handle, girl

عشق فراتز از اونی هست که اون بتونه به کار ببردش، دختر

Oh, come on stay by me

آه، بیا بمون پیشِ من

 forever, ever

برای همیشه، همیشه

Why does he go on pretending that

چرا اون وانمود می­کنه که

 His love is never ending, babe

عشقش هرگز تموم نمی­شه، عزیزم؟

Don’t let him steal your love from me

نزار که اون عشق تو رو از من بدزده

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 28 بهمن 1392

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Close your eyes I’ll give you my love

چشمات رو ببند، می­خوام عشقم رو به تو هدیه کنم

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Please hold me once again

خواهش می­کنم که یه بار دیگه منو در آغوش بگیر

Cause I love you

چون که من دوستت دارم

***

Here I stand

من اینجا ایستادم

And I can’t even cry

و حتی دیگه قادر به گریستن هم نیستم

My heart is breaking up inside

قلبم از درون می­شکنه

You say goodbye

با من وداع می­کنی

Found somebody new

یه نفر جدید پیدا کردی

Wherever you go

هر جایی که بری

I’ll be with you

من با تو خواهم بود

***

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Hear me now I can’t let you go

به من گوش کن، نمی­تونم اجازه بدم که بری

One more night

یه شب بیشتر

I’ll open my heart to you

قلبم رو برات خواهم گشود

Please hold me once again

خواهش می­کنم که یه بار دیگه منو در آغوش بگیر

Cause I love you

چون که من دوستت دارم

***

Before you leave

قبل از اینکه بری

Just take me in your arms

فقط منو در آغوش بگیر

And let me feel you once again

و بزار که یه بار دیگه تو رو حس کنم

Can’t help myself

چاره­ ایی ندارم

I still depend on you

من هنوز هم به تو وابسته­ ام

Whatever you do

هر چی که تو انجام بدی

I’ll be with you

من با تو خواهم بود

***

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

Close your eyes I’ll give you my love

چشمات رو ببند، می­خوام عشقم رو به تو هدیه کنم

One more night

یه شب بیشتر

One more night with you

یه شبِ بیشتر با تو

You know how long it gonna last

تو می­دونی که چقدر طول می­کشه

It’s up to you

و این بستگی به تو داره

I wanna hold you once again

من می­خوام که یه بار دیگه تو رو در آغوش بگیرم

Cause I love you

چون که من دوستت دارم

نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 26 بهمن 1392

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Maybe when the night will fall

شاید هنگامی که شب به پایان برسد

Baby, loneliness will call

عزیزم، تنهایی فریاد بزنه

Oh, call me, please call me

آه، صدایم کن، لطفاً صدایم کن

Oh, your dreams will never lie

آه، رویاهای تو هرگز دروغ نمی­گویند

Just behind a painted smile

پشت لبخندی دروغین

Just call me, please call me

فقط صدایم کن، لطفاً صدایم کن

I try

تلاش می­کنم

With you will the rainbow dry

با تو رنگین کمان اشک­هایم می­خشکد

My heart is still alive

دل من هنوز زنده است

I have a rainbow in my eyes

من رنگین کمانی در چشمانم دارم

***

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls go everywhere

دختران بد به هر جا می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls are here and there

دختران بد اینجا و آنجا هستند

***

Just come feel my love inside

فقط بیا و عشق درونم رو حس کن

Call me when you’re sad

وقتی غمگینی منو صدا کن

There’s no love to hide

عشقی نیست که پنهانش کنی

What you see is what you get

چرا که هر چه تصور کنی به دست می­ آوری

***

Tonight

امشب

***

Oh, I make your dreams come true

آه، من رویاهای تو رو به حقیقت پیوند می­زنم

For a tango it takes two

برای یه رقص تانگو دو نفر نیاز هست

Oh, call me, please call me

آه، صدایم کن، لطفاً صدایم کن

I’m a prisoner of your heart

من اسیر قلب توام

007 in the dark

چون قهرمانی در تاریکی

Just call me, please call me

فقط صدایم کن، لطفاً صدایم کن

A man, a child, oh in my eyes

یه مرد، یه بچه، در چشمانم

I’m hating all these lies

من از این همه دروغ متنفرم

A rainbow is still alive

یه رنگین کمان هنوز زنده است

***

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls go everywhere

دختران بد به هر جا می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls are here and there

دختران بد اینجا و آنجا هستند

***

Just come feel my love inside

فقط بیا و عشق درونم رو حس کن

Call me when you’re sad

وقتی غمگینی منو صدا کن

There’s no love to hide

عشقی نیست که پنهانش کنی

What you see is what you get

چرا که هر چه تصور کنی به دست می­ آوری

***

Tonight

امشب

***

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls go everywhere

دختران بد به هر جا می­روند

Good girls go to heaven

دختران خوب به بهشت می­روند

Bad girls are here and there

دختران بد اینجا و آنجا هستند

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 24 بهمن 1392

I'm out here a thousand miles from my home

اینجا، هزار مایل از خونه ­ام دورم

Walking a road other men have gone down

از راهی می­گذرم که مردهای دیگری هم طی کردن

I'm seeing a new world of people and things

یه دنیای جدید رو تماشا می­کنم، دنیایی از انسان­ها و چیزها

Hear paupers and peasants and princes and kings

دنیایی از فقیرها و دهقان­ها و شاهزاده­ ها و پادشاه­ ها

***

Hey hey Woody Guthrie I wrote you a song

هِی، هِی، وودی گاتری، برایت ترانه­ ای ساخته­ ام

About a funny old world that's coming along

دربارة دنیای مسخرة قدیمی­ ای که داره سر می­رسه

Seems sick and it's hungry, it's tired and it's torn

بیمار به نظر می­ آد و گرسنه است، خسته است و فرسوده

It looks like it's dying and it's hardly been born

به نظر می­ آد داره می­میره، در حالی که مشکل بشه گفت که به دنیا اومده

***

Hey Woody Guthrie but I know that you know

هِی، وودی گاتری، اما من می­دونم که تو

All the things that I'm saying and a many times more

همه چیزهایی را که دارم می­گم میدونی و خیلی هم بیشتر می­دونی

I'm singing you the song but I can't sing enough

دارم برات این ترانه رو می­خونم، اما ترانة من رسا نیست

'Cause there's not many men that've done the things that you've done

چون کارهایی که تو کرده ­ای، کمتر کسی کرده است

***

Here's to Cisco and Sonny and Leadbelly too

همین طور برای «سیسکو» و «سانی» و «لیدبلی»

And to all the good people that travelled with you

و تمام آدم­های خوبی که با تو همسفر بودن

Here's to the hearts and the hands of the men

برای قلب­ها و دست­های مردانی

That come with the dust and are gone with the wind

که با گرد و غبار از راه رسیدند و بر باد رفتند

***

I'm leaving tomorrow but I could leave today

دارم فردا می­رم، اما می­تونستم امروز برم

Somewhere down the road someday

یه جایی، یه روزی راه می­افتم

The very last thing that I'd want to do

آخرین کاری که دوست دارم انجام بدم

Is to say I've been hitting some hard travelling too

اینه که بگم من هم سفرهای سختی کرده­ ام

***

نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 22 بهمن 1392

A little fawn so far away

یه آهوی کوچک در دوردست­ها

Rice fields everywhere

شالیزارهای برنج همه جا را در برگرفته ­اند

Seven children with the mom

هفت بچه همراه با مادرشان

And nobody else, they have to suffer

و هیچکس دیگه­ ای آنجا نیست، آن­ها زحمت می­کشند

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

***

Johnny lee, about fourteen

جانی لی، در حدود 14 سالشه

No child lie in her life

هیچ همبازی در زندگیش نیست

Knowing then she has to live

می­دونه که محکوم به زندگیه

To save her family

برای نجات خانوادش

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی ­یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی ­یاد

***

Meal time is big time and Johnny is back

وقت نهار، زمان پرارزشی هست و جانی برمی­گرده

In the doorway stands Johnny lee

جانی لی در راهرو می ­ایسته

Some guy has got to touch her

افرادی می­خوان لمسش کنند

She close her eyes and think

او چشماش رو می­بنده و فکر می­کنه

"It has to be"

«اون باید اونجا باشه»

***

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

When the rain … when the rain doesn’t come

وقتی که بارون ... وقتی که بارون نمی­ یاد

***

Her will is stronger than her pride

اراده ­اش بر غرورش غلبه می­کنه

She sell her body to let her family survive

او خودشو می­فروشه تا خانوادش زنده بمونند

Gone tell the child behind those eyes

به بچه­ ی درونش که در پشت اون چشم­ها هست، می­گه
Don't blame the situation

بابت این وضعیت گِله نکنه

***

Even if there rain … if the rain doesn’t come

حتی اگر در آنجا بارون ... اگر بارون نیاد

Even if there rain … if the rain doesn’t come

حتی اگر در آنجا بارون ... اگر بارون نیاد

Even if there rain … if the rain doesn’t come

حتی اگر در آنجا بارون ... اگر بارون نیاد

نوع مطلب : Sandra، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 20 بهمن 1392

She has a heart of gold

او یه قلبی از طلا داره

The way to paradise is cold

جاده­ ی بهشت، سرد و بی­روح است

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That this world is show

که این دنیا صحنه ­ی نمایش است

Love you more than words can say

بیشتر از آنچه کلمات قادر به گفتن باشند، دوستت دارم

There’s a will, there’s a way

خواستن، توانستن است

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That this world has a soul

که این دنیا یه شور و حال خاصی داره

***

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Feel brand new

احساسی تازه

Oh, I break the golden rules

آه، من قوانین طلایی را می­شکنم

Time is on my side

زمان با من است

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Take a chance on me

به من یه فرصت بده

Baby, put your love on me

عزیزم، به من عشق بورز

I want you tonight

من امشب تو رو می­خوام

***

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Little boo-ba-loo

عروسک کوچک

Shot a hole right in my soul

روزنه ­ای در جانم ایجاد کن

Hey girl, hey girl, take this chance for love

هِی دختر، هِی دختر، از این فرصت برای عشق استفاده کن

I want you, hey you

من تو رو می­خوام، هِی تو رو

Little boo-ba-loo

عروسک کوچک

You want me and I want you

تو منو می­خوای و من تو رو

Hey girl, hey girl

هِی دختر، هِی دختر

You are the one that I’m dreaming off

تو همان یگانه ­ای هستی که در رویاها می­بینم

***

I’m tired of being alone

از تنها بودن خسته ­ام

Oh girl, it’s easier said than done

آه دختر، گفتنش آسان­تر از انجام دادنش هست

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That the world is a show

که این دنیا صحنه ­ی نمایش است

Oh, you wasted days and nights

آه، تو روزها و شب­ها رو هدر دادی

Give me the chance for paradise

برای بودن در بهشت فرصتی به من بده

I know, I know

می­دونم، می­دونم

That this world has a soul

که این دنیا یه شور و حال خاصی داره

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 18 بهمن 1392

Come gather 'round people

جمع شین مردم

Wherever you roam

هر جایی که دارین می­گردین

And admit that the waters

و قبول کنین که آب­های

Around you have grown

دور و برتون داره بالا می­یاد

And accept it that soon

و بپذیرین که چیزی نمی­گذره که

You'll be drenched to the bone

تا مغز استخونتون خیس می­شه

If your time to you is worth saving

اگر عمرتون براتون ارزش نجات دادن داره

Then you better start swimming

پس بهتره شروع کنین به شنا کردن

Or you'll sink like a stone

و گرنه مثل سنگ می­رین زیر آب

For the times they are a-changing

چون که زمانه داره عوض می­شه

***

Come writers and critics

جمع شین نویسنده­ ها و منتقدها

Who prophesize with your pen

که با قلم­تون پیشگویی می­کنین

And keep your eyes wide

و چشماتون رو خوب باز کنین

The chance won't come again

فرصت دیگه پیش نمی­یاد

And don't speak too soon

هنوز خیلی زوده که چیزی بگین

For the wheel's still in spin

چون چرخ هنوز داره می­چرخه

And there's no telling who that it's naming

و نمی­شه گفت که کی اسمش در میاد

'Cause the loser now

چون بازنده امروز

Will be later to win

برنده فردا است

For the times they are a-changing

چون زمانه داره عوض می­شه

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 بهمن 1392

Stay, I wanna be your man

بمان، من می­خوام مرد تو باشم

Please, stay

خواهش می­کنم، بمان

You need a helping hand

تو به یه حامی نیازمندی

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

Stay, I love your Chinese eyes

بمان، من عاشق چشمان بادومی تو هستم

Please, stay

خواهش می­کنم، بمان

Cause you’re a big surprise

چون تو بسیار جالب و شگفت­ انگیزی

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

***

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

The time when you touch me

زمانی که منو نوازش می­کنی

I love you till eternity

تا بی­نهایت دوستت دارم

Oh ever I’ll be your loving guide

آه، برای همیشه راهنمای عاشق تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

Oh, please come stay with me

آه، خواهش می­کنم بیا و بمون با من

By the light of the magical moon

در زیر نور ماه جادویی

Later or soon, I’ll be your guide

دیر یا زود، راهنمای تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

***

Hey, you’re like a butterfly

هِی، تو شبیه یه پروانه­ ای

Oh stay, oh give my love a try

آه بمان، آه به عشق من فرصتی بده

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

Stay, I wanna be your man

بمان، من می­خوام مرد تو باشم

I feel, I’ll never feel again

احساس می­کنم، که دیگر چنین احساسی رو تجربه نخواهم کرد

Tonight, I’m falling in love, in love

امشب، عاشق می­شوم

***

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

The time when you touch me

زمانی که منو نوازش می­کنی

I love you till eternity

تا بی­نهایت دوستت دارم

Oh ever I’ll be your loving guide

آه، برای همیشه راهنمای عاشق تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

Oh, lady lai

آه، بانو لِی

Oh, please come stay with me

آه، خواهش می­کنم بیا و بمون با من

By the light of the magical moon

در زیر نور ماه جادویی

Later or soon, I’ll be your guide

دیر یا زود، راهنمای تو خواهم بود

Be here tonight

امشب اینجا باش

***

نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 14 بهمن 1392

If you are leaving, close the door

اگر داری می­ری، در رو ببند

I’m not expecting people any more

دیگه نمی­خوام کسی رو ببینم

Hear me grieving, lying on the floor

بشنو گریه زاری­ ام رو، روی زمین افتاده ­ام

Whether I’m drunk or dead, I really aint to sure

مستم یا مُردم، مطمئن نیستم

***

I’m a blind man, I’m a blind man

من یه مرد نابینام، من یه مرد نابینام

And my world is pale

و دنیام بی­رنگ و روحه

When a blind man cries

وقتی یک مرد نابینا گریه می­کنه

Lord, you know there ain’t a sadder tale

خدایا، می­دونی که قصه­ ای از این غمناک­تر نیست

***

Had a friend once, in a room

زمانی دوستی داشتم، در یه اتاق

Had a good time but it ended much too soon

دوران خوبی داشتم، اما خیلی زود تموم شد

In a cold month, in that room

توی یه ماه سرد، توی اون اتاق

We found a reason for the things, we had to do

ما دلیلی پیدا کردیم، برای کارهایی که مجبور به انجامشون بودیم

***

I’m a blind man, I’m a blind man

من یه مرد نابینام، من یه مرد نابینام

Now my room is cold

حالا اتاقم سرده

When a blind man cries

وقتی یه نابینا گریه می­کنه

Lord, you know, he feels it from his soul

خدایا، تو می­دونی، اون از ته روحش، این رو احساس می­کنه

نوع مطلب : Deep purple، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 12 بهمن 1392

I love you more than ever, more than time and more than love

تو را بیش از هر زمان دوست دارم، بیش از زمان و بیش از دوست داشتن

I love you more than money and more than the stars above

تو را بیش از پول دوست دارم و بیش از ستارگان آسمان
I love you more than madness, more than waves upon the sea

دوستت دارم بیش از جنون و بیش از امواج دریا
I love you more than life itself, you mean that much to me.

بیش از خود زندگی دوستت دارم، برایم این چنین هستی

***

Ever since you walked right in the circle's been complete

از آن زمان که پا در میان نهادی حلقه کامل شده
I've said goodbye to haunted rooms and faces in the street

من با اتاق­های نفرین شده و چهره­ های در خیابان وداع کردم
In the courtyard of the jester which is hidden from the sun

با حیاط پشتی مسخره ­ای که از آفتاب پنهونه
I love you more than ever and I haven't yet begun.

تو را بیش از همیشه دوست دارم و این تازه شروع کاره.

***
You breathed on me and made my life a richer one to live

بر من دمیدی و زندگی­ ام را سرشار کردی
When I was deep in powerty you taught me how to give

آن زمان که در نهایت فقر بودن، مرا آموختی که چگونه ببخشم
Dried the tears up from my dreams and pulled me from the hole

اشک را از رویاهایم پاک کردی و مرا از چاله بیرون کشیدی
I love you more than ever and it binds me to this all.

تو را بیش از همیشه دوست دارم و این عشق برای همیشه با من هست

***

You gave me babies, one, two, three, what is more, you saved my life

برایم بچه آوردی، یکی، دو تا، سه تا و مهم­تر از آن زندگی­ ام را نجات دادی
Eye for eye and tooth for tooth, your love cuts like a knife

چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان، عشق تو چون تیغ می­برد

My thoughts of you don't ever rest, they'd kill me if I lie

هیچوقت فکرت از سرم بیرون نمی­ره، مرا بُکُشند اگر دروغ بگویم
But I'd sacrifice the world for you and watch my senses die.

اما جهان را فدای تو می­کنم و حواسم را که می­میرد نظاره می­کنم

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Bod dylan، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 10 بهمن 1392

Years ago

سال­ها پیش
When I was younger

وقتی که جوون­تر بودم
I kinda liked

تا اندازه ­ای دوست داشتم
A girl I knew

یه دختری رو که می­شناختم
She was mine and we were sweethearts

او مال من بود و ما به هم علاقه داشتیم
That was then but then it's true

مربوط به آن زمان، ولی واقعی است

***
I'm in love with a fairytale

من عاشق یه پری افسانه ­ای هستم
Even though it hurts

هر چند که مرا آزار می­دهد
Cause I don't care if I lose my mind

چون برایم مهم نیست اگر عقل و هوشم را از دست بدهم
I'm already cursed

من بیش از این نفرین شده بودم

***
Every day

هر روز
We started fighting

ما با هم دعوا می­کردیم
Every night

هر شب
We fell in love

ما عاشق می­شدیم
No one else could make me sadder

هیچ­کس دیگه­ ای نمی­تونست منو این همه ناراحت کنه
But no one else could lift me high above

اما هیچ­کس دیگه ­ای هم نمی­تونست منو به اوج برسونه
I don't know what I was doing

نمی­دونستم که چه می­کردم
But suddenly we fell apart

اما ناگهان از هم جدا شدیم

***
Nowadays

این روزها
I cannot find her

نمی­تونم او را پیدا کنم
But when I do

اما زمانی که پیداش کنم
We'll get a brand new start

برای هر دو ما شروع تازه­ ای خواهد بود
***

I'm in love with a fairytale

من عاشق یه پری افسانه­ ای هستم
Even though it hurts

هر چند که مرا آزار می­دهد
Cause I don't care if I lose my mind

چون برایم مهم نیست اگر عقل و هوشم را از دست بدهم
I'm already cursed

من بیش از این نفرین شده بودم

***

She's a fairytale

او یک پری افسانه ­ای است

Even though it hurts

هر چند که مرا آزار می­دهد
Cause I don't care if I lose my mind

چون برایم مهم نیست اگر عقل و هوشم را از دست بدهم
I'm already cursed

من بیش از این نفرین شده بودم

نوع مطلب : Alexander rybak، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 8 بهمن 1392

Every little moment

در هر فرصت اندکی

Oh, she dreams of you

آه، او خیال تو رو در سر می­پروراند

Half a million miles of love come true

فرسنگ­ها دورتر عشق به حقیقت می­پیوندد

How can you mend all the heartaches you’ve made?

چطور تو می­تونی تمام اندوهی رو که به وجود آوردی، درمان کنی؟

What is easy for two, is so hard for one

چیزی که برای دو نفر آسونه، برای یه نفر خیلی سخته

What is gonna happen when the summer is gone?

وقتی که تابستون بره، چه حادثه ­ای رخ خواهد داد؟

How can you mend all the heartaches you’ve made?

چطور تو می­تونی تمام اندوهی رو که به وجود آوردی، درمان کنی؟

Baby, How can you mend all the heartaches you’ve made?

عزیزم، چطور تو می­تونی تمام اندوهی رو که به وجود آوردی، درمان کنی؟

***

Someone is breaking angie’s heart

یه نفر قلب آنجی رو می­شکنه

What about the thing called loved?

چیزی که عشق صداش می­کنیم چی می­شه؟

He’s breaking angie’s heart

اون قلب آنجی رو می­شکنه

Her heart, her heart

قلبش رو، قلبش رو

***

Someone is breaking angie’s heart

یه نفر قلب آنجی رو می­شکنه

One night is not enough

یه شب کافی نیست

Everybody got to believe is someone

هرکسی باید به کسی معتقد باشد

Ooh angie

آه آنجی

***ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 6 بهمن 1392

Oh life, it's bigger

اووه... زندگی، بزرگ­تره
It's bigger than you

از تو بزرگ­تره
And you are not me

و تو جای من نیستی
The lengths that I will go to

مسیرهایی رو که من ازش عبور می­کنم
The distance in your eyes

فاصله ­ای که توی چشم ­هاته
Oh no, I've said too much

اووه... نه، من خیلی بیش از حد حرف زدم
I set it up

من درستش کردم

***
That's me in the corner

کسی که اون گوشه ایستاده منم
That's me in the spotlight

کسی که زیر نور ایستاده منم
Losing my religion

که دارم اعتقادم رو از دست می­دم
Trying to keep up with you

سعی می­کنم که با تو کنار بیام
And I don't know if I can do it

و نمی­دونم که بتونم انجامش بدم یا نه
Oh no, I've said too much

اووه...نه، من خیلی بیش از حد حرف زدم
I haven't said enough

به اندازة کافی هم نگفتم
***

I thought that I heard you laughing

فکر کردم که صدای خندت رو شنیدم
I thought that I heard you sing

فکر کردم که صدای آوازت رو شنیدم
I think I thought I saw you try

فکر می­کنم، تلاش تو رو دیدم
***
Every whisper

همة زمزمه ­ها
Of every waking hour

در طول ساعت­های بیداری
I'm choosing my confessions

من اعتراف­ هام رو انتخاب می­کنم
Trying to keep an eye on you

سعی می­کنم که مواظبت باشم

Like a hurt, lost and blinded fool, fool

مثل کسی که از دست دادن چیزی ناراحتش می­کنه و نابینای احمق، احمق
Oh no, I've said too much

اووه...نه، من خیلی بیش از حد حرف زدم
I set it up

من درستش کردم

***

Consider this

این رو در نظر بگیر
Consider this, the hint of the century

این رو در نظر بگیر به عنوان بهترین تذکر قرن
Consider this, the slip

این رو در نظر بگیر، به عنوان لغزشی
That brought me to my knees, failed

که من رو به زانو درآورد، شکست خورد
What if all these fantasies come flailing around
چی می­شه اگه همة این تجملات به اطرافش ضربه بزنه
Now I've said too much

الان حرف زدم، خیلی بیش از حد
***

I thought that I heard you laughing

فکر کردم که صدای خندت رو شنیدم
I thought that I heard you sing

فکر کردم که صدای آوازت رو شنیدم
I think I thought I saw you try

فکر می­کنم، تلاش تو رو دیدم

***

But that was just a dream

اما اون فقط یه رویا بود
That was just a dream

اون فقط یه رویا بود

***

That's me in the corner

کسی که اون گوشه ایستاده منم
That's me in the spotlight

کسی که زیر نور ایستاده منم
Losing my religion

که دارم اعتقادم رو از دست می­دم
Trying to keep up with you

سعی می­کنم که با تو کنار بیام
And I don't know if I can do it

و نمی­دونم که بتونم انجامش بدم یا نه
Oh no, I've said too much

اووه...نه، من خیلی بیش از حد حرف زدم
I haven't said enough

به اندازة کافی هم نگفتم

***

I thought that I heard you laughing

فکر کردم که صدای خندت رو شنیدم
I thought that I heard you sing

فکر کردم که صدای آوازت رو شنیدم
I think I thought I saw you try

فکر می­کنم، تلاش تو رو دیدم

***
  But that was just a dream

اما اون فقط یه رویا بود
Try, cry, why try

تلاش، گریه، چرا تلاش
That was just a dream

اون فقط یه رویا بود
Just a dream

فقط یه رویا
Just a dream, dream

فقط یه رویا، رویا

نوع مطلب : R.E.M، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 4 بهمن 1392

Love is easy, hate is wrong

عشق ورزیدن آسان است، نفرت خطاست

Find the way, babe, way back home

راهی پیدا کن، عزیزم، راه برگشت به خونه

Give your heart, love never die

عشق بسپار، عشق هرگز نمی­ میرد

Or a little cloud will cry

یا یه ابر کوچک خواهد گریست

Be a dreamer, be a fool

یه رویاپرداز باش، یه آدم ساده

Come and break all these rules

بیا و تمام این قوانین رو بشکن

Better late than never done

دیر انجام بشه بهتر از اونه که هیچوقت انجام نشه

For the children, we need a home

برای کودکان به یه خونه احتیاج داریم

***

Give me peace on earth

روی زمین صلح رو به من هدیه کن

Give me all your love

همه­ ی عشقت رو به من هدیه کن

Say, that we won’t fighting

بگو که ما نخواهیم جنگید

For the peace of all

برای صلحی پایدار

Give me peace on earth

روی زمین صلح رو به من هدیه کن

(Let the children sing)

(بزار کودکان آواز بخونند)

Give me all your love

همه ­ی عشقت رو به من هدیه کن

(Give me all your love)

(همه­ ی عشقت رو به من هدیه کن)

For the little children

برای کودکان خردسال

For the peace of all

برای صلحی پایدار

***
ادامه مطلب


نوع مطلب : Modern talking، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 2 بهمن 1392


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
 
   
تحلیل آمار سایت و وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic